ម៉ាស៊ីនផលិតរបាំងមុខ

ទិញម៉ាស៊ីនម៉ាសដើម្បីចាប់ផ្តើមមុខជំនួញម៉ាស

បន្ទាប់ពីការបង្ខំឱ្យម៉ាសម៉ាសនៅកន្លែងធ្វើការនិងនៅកន្លែងសាធារណៈតម្រូវការរបាំងបានកើនឡើង។ នៅពេលដែលជំងឺរាតត្បាត ... អានម៉ូរេស


en English
X